س. مه 17th, 2022

علم اخلاق ورزش

سایت خبری تحلیلی و آموزشی

درباره ما

«بنام خداوند علم و اخلاق»
مجله علم و اخلاق در ورزش در حیات تازه خود که مصادف با روز خبرنگار میباشد ، با هدف گشودن دریچه ائی نو در عرصه مطبوعات ورزشی برای نشر مطالب،علمی؛ فرهنگی و اخلاقی بصورت کاربردی جهت ارتقاءفرهنگ و دانش ورزشی جامعه با دعوت از کلیه اساتید علوم ورزشی؛ اصحاب رسانه ؛مدیران ورزشی صاحب قلم؛دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم تربیت بدنی و ورزشی و کلیه علاقمندان برای همکاری و مشارکت در انتشار آن ، بصورت تحلیلی، خبری و آموزشی در عرصه مطبوعات ورزشی کشور فعالیت خواهد کرد.این نشریه بصورت سراسری منتشر و توزیع خواهد شد.